PlakátyAutoři — Šváb, Jaroslav

Kategorie

Šváb, Jaroslav

Šváb, Jaroslav

  • 24. 5. 1906, Hodonín (Hodonín), Česká republika (Czech Republic)
    † 16. 5. 1999, Praha, Česká republika (Czech Republic)
    ilustrátor, kreslíř, typograf, grafik, malíř, pedagog.**

Rodina se již roku 1910 přestěhovala do Tá­bora, kde vy­studoval reálné gymnázium a kde v té době působili jako středoškolští profesoři J. Vodrážka a K. Štika, dvě po­zdější legendy českého grafického umění. Jejich pozor­nosti neušel talent a výtvarná aktivita mladého Švába a ta­ké jej výrazně ovlivnili. Po nedlouhé úřednické dráze absolvoval Šváb v letech 1925 – 1931 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, třídu knižní úpra­vy, písma a tisku J. Bendy a třídu užité grafiky a figurální kresby F. Kysely. Po ukončení školy prošel pod vedením M. Kalába krátkou, avšak pro budoucnost významnou praxí v Průmyslové tiskárně.

…více

Další Švábova umělecká dráha byla již výtvarně jednot­ná i když oborově různorodá. Věnoval se scénickým ná­vrhům, návrhům knižních obálek, plakátů, výtvarným ře­šením výstav právě tak, jako volné, zejména krajinářské kresbě. Vypracoval návrhy na řadu cenin, známek, razí­tek, prospektů a pod. Jako mladý absolvent navrhl barev­nou vitráž s námětem sv. Ludmily a sv. Václava, která byla použita na výstavě ve Stockholmu. Později se intenzivně věnoval práci pro divadlo – od loutek až po návrhy scén a divadlo mu zůstalo velikou láskou po celý život. Přes mnohostranné aktivity těžiště Švábovy práce již od sa­mého počátku výrazně směřovalo do oboru knižní úpra­vy v nejširším smyslu slova . V tomto oboru se stal záhy přední a respektovanou uměleckou osobností a získané zkušenosti také publikoval v několika statích o českém vý­tvarném umění a o užité grafice zvláště. Významným obdobím nejen pro Švába osobně, ale i pro české výtvarné umění bylo jeho pedagogické působení na proslulé grafické škole „Oficina Pragensis" v letech 1939 – 1948. Tuto soukromou školu založil roku 1934 praž­ský Němec Hugo Steiner-Prag, když z Německa emigroval zpět do Prahy a při své další emigraci v roce 1939 zvolil právě Jaroslava Švába, aby v jeho díle pokračoval. Ten školu přestěhoval z Valdštejnské­ho náměstí do Dittrichovy ulice a původní, dosti tradičně, až kla­sicky pojatý způsob výuky převá­děl na moderní tvar pedagogické práce a výtvarného nazírání. Vy­tvořil tak ústav, který se neodmys­litelně zapsal do historie české vý­tvarné pedagogiky a svůj význam měl především v době okupace, kdy byly vysoké školy uzavřeny. Škola do svého zániku v roce 1948 vychovala mnoho významných žá­ků (L. Fára, A. Šimotová, V. Bláha, V. Cinybulk a další).
Tvorba Jaroslava Švába má několik období, která se pro­mítají do všech oborů jeho činnosti, podstatné však je, že v šedesátých letech se ve velké míře oprošťuje od viděné skutečnost a přiklání se k vyjádření stručnou a výstižnou zkratkou, přičemž v celém výtvarném projevu není pře­hrada mezi volnou a užitkovou grafikou. Od roku 1940 byl Šváb členem SČUG Hollar a od roku 1963 až do jeho zru­šení v sedmdesátých letech předsedou, od roku 1989 čestným předsedou. Od roku 1981 byl čestným členem Spolku českých bibliofilů a od roku 1984 čestným členem SSPE.
Vystavoval od roku 1929, doma přibližně na dvaceti sa­mostatných a na nejméně sedmdesáti kolektivních výsta­vách. Tvorbou exlibris se Jaroslav Šváb zabýval od roku 1921, soustavné pak od roku 1963 až do poloviny osmdesá­tých let. Ctil exlibris jako samostatnou disciplinu užité gra­fiky a jeho knižní značky mají v české tvorbě tohoto žán­ru zvláštní postavení. Přes svůj moderní výraz zůstávají tradiční knižní značkou a nikdy nesměřují k tomu, aby se staly malým volným grafickým listem s textem připsání vlastníku. Co do techniky (mimo počátky tvorby) převa­žuje černobílý linoryt (přesněji rytina do PVC), často s uži­tím jedné doplňkové barvy. Již v době studia získal Šváb první cenu ve školní soutěži na knižní značku Umělecko­průmyslového muzea (1927) a v roce 1932 opět první ce­nu v soutěži SSPE v kategorii pérovek. V roce 1983 se stal prvním laureátem nově vzniklého Trienale českého exlibris v Chrudimi. Soupis knižních značek Jaroslava Švába zaznamenává celkem 270 exlibris a 24 ne­realizovaných návrhů vytvořených do roku 1995.

Související informace:

Ukázky dalších prací

Knižní tvorba (obálky knih) (60)

Sinclair Lewis : Anna Vickersová - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1958 Sinclair Lewis : Anna Vickersová - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1958 A.R. Běljajev: Člověk obojživelník - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1958 A.R. Běljajev: Člověk obojživelník - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1958 Ray Bradbury: Marťanská kronika - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1959 Ray Bradbury: Marťanská kronika - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1959 John Steinbeck: Bitva - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1959 John Steinbeck: Bitva - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1959 Joseph Conrad - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1959 Joseph Conrad - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1959 John Braine: Místo nahoře - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1960 John Braine: Místo nahoře - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1960 Karel Ptáčník: Ročník 21 - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1960 Karel Ptáčník: Ročník 21 - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1960 Bruno Jasenskij: Člověk mění kůži - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1960 Bruno Jasenskij: Člověk mění kůži - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1960 Josef Nesvatba: Einsteinův mozek - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1960 Josef Nesvatba: Einsteinův mozek - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1960 Karel Fabian: Juan netančí karmaňolu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1960 Karel Fabian: Juan netančí karmaňolu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1960 I. Jefremov: Mlhovina v Andromedě - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1962 I. Jefremov: Mlhovina v Andromedě - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1962 Stanislaw Lem: Invaze z Aldebaranu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 Stanislaw Lem: Invaze z Aldebaranu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 František Kožík: Největší z pierotů - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 František Kožík: Největší z pierotů - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 Hugo Hartung: My zázračné děti - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 Hugo Hartung: My zázračné děti - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 V. Těndrjakov: Čas nečeká - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 V. Těndrjakov: Čas nečeká - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 Bruno Traven: Vzpoura pověšených - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1962 Bruno Traven: Vzpoura pověšených - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1962 Manfred Gregor: Most - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1962 Manfred Gregor: Most - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1962 Karel Nový: Peníze a krev - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1962 Karel Nový: Peníze a krev - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1962 Lidija Obuchovová: Déšť v letním slunci - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1962 Lidija Obuchovová: Déšť v letním slunci - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1962 Čestmír Vejdělek: Návrat z ráje - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 Čestmír Vejdělek: Návrat z ráje - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 Stephen Leacock: Literární poklesky - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 Stephen Leacock: Literární poklesky - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 Herbert Nachbar: Svatba na Lannekenu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 Herbert Nachbar: Svatba na Lannekenu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 Hel Volanská: Jed - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 Hel Volanská: Jed - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 V. Vojevodin: Příběh z neklidných časů - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 V. Vojevodin: Příběh z neklidných časů - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 Ellis Peters: Smart a blažená paní - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 Ellis Peters: Smart a blažená paní - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 Ray Bradbury: Slunce a stín - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 Ray Bradbury: Slunce a stín - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1963 Stanislaw Lem: Vzpmínky Ijona Tichého - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Stanislaw Lem: Vzpmínky Ijona Tichého - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Achille Gregor: Rozhořčený mladý muž - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Achille Gregor: Rozhořčený mladý muž - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Stefan Zweig: Balzac - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Stefan Zweig: Balzac - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Jiří Weil: Život s hvězdou - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Jiří Weil: Život s hvězdou - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Leonid Borisov: Tah jezdcem - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Leonid Borisov: Tah jezdcem - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Graham Greene: Ministerstvo strachu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Graham Greene: Ministerstvo strachu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Manfred Bieler: Bonifác - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Manfred Bieler: Bonifác - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Fred Kassak: V neděli se nepohřbívá - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Fred Kassak: V neděli se nepohřbívá - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Kare Holt: Hrdá porážka - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Kare Holt: Hrdá porážka - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 William Saroyan: Tati, tobě přeskočilo - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 William Saroyan: Tati, tobě přeskočilo - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1964 B. Klička: Divoška Jaja - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1965 B. Klička: Divoška Jaja - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1965 V.P. Katajev: Defraudanti - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1965 V.P. Katajev: Defraudanti - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1965 Arthur Upfield: Zánik jezera - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1965 Arthur Upfield: Zánik jezera - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1965 J.P.Sartre: Slova - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1965 J.P.Sartre: Slova - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1965 David Storey: Ten sportovní život - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1965 David Storey: Ten sportovní život - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1965 W. Mankowitz: U Mendelmanů hoří - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1966 W. Mankowitz: U Mendelmanů hoří - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1966 E. Hemingway: Fiesta - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1966 E. Hemingway: Fiesta - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1966 Ilja Erenburg: Trust D.E. - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1966 Ilja Erenburg: Trust D.E. - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1966 Stanislav Lem: Zachraňme vesmír - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1966 Stanislav Lem: Zachraňme vesmír - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1966 G. Simenon: S úctou Picpus - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1966 G. Simenon: S úctou Picpus - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1966 Hans Habe: Tajné poslání - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 Hans Habe: Tajné poslání - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 John Cheever: Rodinná kronika Wapshotových - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 John Cheever: Rodinná kronika Wapshotových - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 Raymond Chandler: Dáma v jezeře - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 Raymond Chandler: Dáma v jezeře - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 Curzio Malaparte: Kůže - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 Curzio Malaparte: Kůže - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 P. Daninos: Jistý pan Blot - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 P. Daninos: Jistý pan Blot - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 Jan Weiss: Zázračné ruce - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 Jan Weiss: Zázračné ruce - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1967 Jan Welzl: Třicet let na zlatém severu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1968 Jan Welzl: Třicet let na zlatém severu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1968 Irwin Shaw: Lucy Crownová - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1968 Irwin Shaw: Lucy Crownová - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1968 J. Andrzejewski: Onť se béře po horách - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1968 J. Andrzejewski: Onť se béře po horách - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1968 Mark Twain: Yankee z Connecticutu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 Mark Twain: Yankee z Connecticutu - Mladá fronta (Edice Kapka) ; 1961 Eric Linklater: Juan v Americe: NKLU / Klub čtenářů; 1966 Eric Linklater: Juan v Americe: NKLU / Klub čtenářů; 1966 John Steinbeck: Hrozny hněvu - Sfinx; 1947 John Steinbeck: Hrozny hněvu - Sfinx; 1947 L.N. Tolstoj: Vzkříšení - Odeon; 1967 L.N. Tolstoj: Vzkříšení - Odeon; 1967
 
 
 

Navigace